Ändra storlek på texten!

Kontakta oss
Adress:
Ystad Tillgänglighetsråd-HSO
Korsvirket
Surbrunnsvägen 24
271 40 YSTAD

Tele:
0411-72 666,

Mobil:
070-697 26 64

Epost:
ystad-yhr-hso@tele2.se

ystad1.jpg
Vi stödjer YTR-HSO

radioactive new

swecox

Sparbanken-syd

lokaltidningen


hpholding

ak-global

Besökare just nu
Vi har 5 besökare online

Enkelt avhjälpta hinder

Den 1 juli 2001 vann lagen om enkelt avhjälpta hinder laga kraft, se 17 kap 21 A § PBL. Detta medförde att lokaler och platser dit allmänheten har tillträde, skall anpassas i den utsträckning som föreskrifterna till lagen anger.

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. Exempel på hinder som kan klassas som enkelt avhjälpta, se Boverkets föreskrifter.

Vad menas med allmän lokal?
Begreppet allmän lokal omfattar bl.a. sjukhus, vårdcentraler, skolor, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss- och taxistationer, järnvägsstationer, apotek, kiosker, restauranger, affärslokaler och andra lokaler avsedda att betjäna eller att användas av allmänheten.

Vad menas med allmän plats?
Begreppet allmän plats omfattar gator, vägar, torg och parker. Kännetecknande för allmänna platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov.

Anmälan om enkelt avhjälpt hinder

Om du upptäcker hinder i Ystads kommun som du anser är enkla att åtgärda kan du anmäla dessa. Mer information och blankett för att anmäla gå in på www.ystad.se  klicka på fliken BYGGA & BO  skriv in enkelt avhjälpta hinder i sökrutan, så kommer du fram.

Om du inte lyckas hör av dig till någon i rådet så hjälper vi dig.

Informationsmaterial
Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 HIN 1
Boverkets informationsbroschyr till fastighetsägareHandledningsfolder till allmänheten

Länkar

Boverket - Mycket information om enkelt avhjälpta hinder.
Handisam
- Titta på Handisams inspirationsfilmer för arbetet med ett tillgängligt samhälle!

Tillgänglighetsfrågor.

Vänd er till rådet epost Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den   eller till Sven-Åke Yngve epst Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den tfn 0706972664 eller till Ystad kommun samhällsbyggnadsnämnden som har ansvar för tillgänglighetsfrågor, epost Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 Är du intresserad av att arbeta med tillgänglighetsfrågor och ingå i vår Tillgänglighetskommitté? Kontakta oss för din medverkan.

EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET!

Tillgänglighet, bemötande, användbarhet och begriplighet.

En del människor diskrimineras och har därigenom svårt att utöva sina mänskliga rättigheter. År 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Av konventionen framgår att personer med funktionsnedsättning ska få full tillgång till sina mänskliga rättigheter, artikel 9, genom att ställa krav på att miljöer och verksamheter ska vara möjliga att använda och förstå.

Den svenska lagstiftningen reglerar en del områden. Bland dessa regelverk finns plan-bygglagen, PBL, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter "Enkelt avhjälpta hinder" HIN 2, samt Tillgängligt och användbarhet på allmänna platser och inom andra anläggningar än byggnader ALM 2.

VAD SÄGER LAGEN OM ATT BYGGA TILLGÄNGLIGT OCH ANVÄNDBAER?

PBL, plan och bygglagen 8 kap 1 § p 3:

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nesatt rörelse- och eller orienteringsförmåga.

Plan och bygglagen 8 kap 4 § p 8.

4§ Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

8 tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Plan och byggförordningen (PBF) 3 kap 4 §:

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 4§, Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap 1 § 3 plan och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar, eller andra lyftanordningar.

Plan och byggförordningen 3 kap 18 §:

18 §. För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges  i 8 kap 4 § första stycket 8 plan och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

KAN DET VARA TYDLIGARE, ÄNDÅ ÅSIDOSÄTTS DESSA LAGAR MYCKET.

VARFÖR, OKUNNIGHET ELLER OVILJA ATT BYGGA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING?