Ändra storlek på texten!

Kontakta oss
Adress:
Ystad Tillgänglighetsråd-HSO
Korsvirket
Surbrunnsvägen 24
271 40 YSTAD

Tele:
0411-72 666,

Mobil:
070-697 26 64

Epost:
ystad-yhr-hso@tele2.se

ystad1.jpg
Vi stödjer YTR-HSO

radioactive new

swecox

Sparbanken-syd

lokaltidningen


hpholding

ak-global

Besökare just nu
Vi har 6 besökare online

Tillgänglighetsrådet SÖSKTillgänglighetsrådet i Sydöstra Skåne

Det är en samverkansorganisation bestående av tillgänglighets / handikappråden i Sjöbo,  Skurup,Tomelilla, Simrishamn och Ystad kommuner.

Rådet bildades 1999 då Banverket beslutat att elektrifiera Ystad-Simrishamnsbanan, då gick ut en kallelse till alla handikappråd i sydöstra skåne, vilket resulterade i att alla råden i de sydostskånska kommunerna var intresserade av ett samarbete. En arbetsgrupp bildades som tog fram vårt första dokument "Tillgänglig och användbar kollektivtrafik" detta dokument har sedan följts av flera. Syftet med tillgänglighetsrådet är att ha samma underlag i alla kommunerna för t ex utemiljön, viss byggverksamhet mm, och att samarbeta i növergripande och gemensamma frågor.

År 2000 beslöts att arrangera en temadag i Tomelilla Fokets Park med temat     "Tillgänglig och användbar kollektivtrafik" Där fanns deltagare från Banverket, Skånetrafiken och politiker från alla 5 kommunerna, ett givande möte.

År 2001 arrangerades en "tillgänglighetskonferens" i Skurup. DEn resulterade i en gemensamskrivelse till alla 5 kommunerna om vårt önskemål att anställa en tillgänglighetsrådgivare i varje kommun. Samma år bildades i Ystad en ritningsgranskningsgrupp, i Tomelilla och Skurup fanns det redan. Beslutades även att ta fram ett gemensamt "basanpassningsprogram" för flerbostadshus.2001 fortsatte arbetet med att ta fram ett gemensamt "basanpassningsprogram" för alla kommunerna, arbetet fortskred och 2002 rappotrterades på ett möte att utkast nr 3 av detta var på gång. Vid nästa möte 2002 rapporterade arbetsgruppen att nya synpunkter hadi inkommit till gruppen som tagit fram utkast nr 9

År 2003 beslöts att tillsätta en grupp för att ta fram gemensamma regler för utemiljön, för t ex övergångsställe, ledstråk och målet var gemensamma regker i allac kommunerna.

Vi har också gemensamma utbildningar och studieresor.
Vi flyttar runt med mötena i de olika kommunerna och den kommun som är arrangör ordnar kallelse, lokal sekreterare och ordförande, och skickar ut minnesanteckningarna från resp möte.
2005 har "basanpassningsprogrammet" antagits av KF i Ystad kommun, övriga kommuner arbetar med förslaget.

2005 arrangerades en "Utemiljödag" i Ystad, och ett föredrag i Tomelilla Folkets Park med föredrag an journalisten Anna Bergenholtz "Blind och stolt"

Arbetsordning Tillgänglighetsrådet i sydöstra Skåne.

Arbetsordningen antagen vid möte i Tomelilla 2012-03-12.

Varje råd väljer 2-3 ledamöter.

Rådet träffas 2-3 gånger årligen, varje kommuns råd har rätt att kalla till fler sammankomster, om rådet bedömer det angeläget, datum för framtida möte beslutas vid årets första möte.

Tillgänglighetsrådgivare och handikappkonsulenter, kallas 1-2 gånger årligen och när det bedöms som angeläget och finns angelägna frågor på dagordningen.

Sammanträden går runt på de olika råden, som då ordnar lokal, förtäring, sekreterare, och ordförande för mötet, skickar ut kallelse i god tid, skickar ut minnesanteckningar inom rimlig tid.

TILLGÄNGLIGT OCH ANVÄNDBART ska leda till att alla ska kunna delta i samhällslivet, leva och bo i goda livsmiljöer som ger förutsättningar för att alla ska få ett så självständigt liv som möjligt.

SAMVERKAN gör att man kan stödja varandra, få en helhetsbild, kunna driva frågorna på ett högre plan, därför är Tillgänglighetsrådet i sydöstra Skåne viktigt.