Ändra storlek på texten!

Kontakta oss
Adress:
Ystad Tillgänglighetsråd-HSO
Korsvirket
Surbrunnsvägen 24
271 40 YSTAD

Tele:
0411-72 666,

Mobil:
070-697 26 64

Epost:
ystad-yhr-hso@tele2.se

ystad2.jpg
Vi stödjer YTR-HSO

radioactive new

swecox

Sparbanken-syd

lokaltidningen


hpholding

ak-global

Besökare just nu
Vi har 18 besökare online

Ystad MR-GRupp

FN-MR

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.

Fkommissionen för mänskliga rättigheter under ledning av Eleanor Roosevelt örenta Nationens generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna är och togs fram av den dåvarande

Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Mänskliga rättigheter i Sverige
I Sverige, likt andra länder, ligger det yttersta ansvaret för att följa de internationella åtagandena om de mänskliga rättigheterna på regeringen.

Grundlagarna och regeringsformen.
De rättigheter och friheter som tillkommer personer i Sverige skyddas främst i tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Regeringsformen innehåller dessutom en uppräkning av de mänskliga rättigheterna och friheter, av vilka vissa är absoluta. De absoluta rättigheterna är t. ex. religionsfrihet, skydd mot tvång från myndigheter att sprida en åsikt i ett politiskt, religiöst, kulturellt eller liknande samband, skydd mot tvång att delta i möten för åsiktsbildning. Att tillhöra en politisk sammanslutning, en religiös församling eller annan sammanslutning.

Lissabonfördraget
Efter att Lissabonfördraget trätt i kraft under 2009, är  Sverige bundet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Du kan läsa mer om mänskliga rättigheter på Regeringens hemsida   www.manskligarattigheter.se

Diskriminering
Om du på något vis känner dig diskriminerad, tveka inte anmäl omgående till Diskrimineringsombudsmannen.

diskrimineringsombudsmannen

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA:

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen.

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människor åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan.

 

 

 

Nu är vi medlemmar i föreningen Malmö Mot Diskriminering. MmD är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer Dom arbetar för att motverka och förebygga diskriminering.

.Om du behöver råd i ett diskrimineringsärende, ring då M MD, tel 040-6365140 onsdagar kl 10-14 har dom sin exp öppen. Där finns erfarna jurister till din hjälp.

KONVETIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNESÄTTNING

Använd konventionen i svensk rätt.

Sveriges riksdag har godkänt Funktionshinderkonvention och den svenska staten är därför bunden av den. Sverige ska genomföra de ändringar i lagstiftningen som är nödvändiga för att uppfylla sina skyldigheter enligt denna konvention.  Alltså är konventionen en bindande lag. Utnyttja detta på rätt sätt.